Splošni Pogoji Uporabe

aplikacij informacijskega sistema Športni center


Informacijski sistem Športni center predstavlja celoto med seboj povezanih aplikacij, ki so namenjene upravljanju z različnimi vrstami podatkov na področju športa. Aplikacije, do katerih kot uporabnik lahko dostopate so: Koledar športnih dogodkov, Borza športne vadbe, E-izkaznica in ostale aplikacije po dogovoru.


Dostop do aplikacij sistema Športni center in njihova uporaba je možna z uporabniškim imenom in geslom, ki ga dodeli Športna zveza Ljubljane na podlagi predložitve izpolnjene Vloge za dodelitev uporabniškega imena in gesla v sistemu Športni center.


Uporabnik se zavezuje, da uporabniškega imena in gesla ne bo posredoval tretji osebi in da bo izvajal potrebne ukrepe, da uporabniško ime in geslo ne bo prišlo v roke tretje osebe.


Uporabnik nosi odgovornost za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile uporabnikov dostop do sistema Športni center.


Uporabnik oz. organizacija je dolžna v roku petih dni od nastanka spremembe v pisni obliki sporočiti vsako spremembo podatkov o organizaciji ali zakonitem zastopniku organizacije.


Uporabnik se zavezuje, da bo aplikacije uporabljal le za lastne namene.


Uporabnik se zavezuje, da so podatki, ki jih vnaša v sistem Športni center resnični, pravilni, in niso žaljivi do tretjih oseb. V kolikor podatki ne ustrezajo tem pogojem, jih je uporabnik dolžan spremeniti, da bodo ustrezali pogojem ali jih odstraniti iz sistema Športni center.


Administrator sistema Športni center ima pravico da podatke, za katere upravičeno sumi, da so neresnični, nepravilni ali žaljivi, odstrani iz sistema, ob predhodnem obvestilu vendar brez soglasja uporabnika, ki je podatke vnesel.


Uporabniku, ki v sistem Športni center namenoma vpisuje neresnične, netočne, zastarele ali žaljive podatke, se odvzameta uporabniško ime in geslo ter s tem pravica do uporabe aplikacij Športnega centra.


Uporabnik, ki je v sistem Športni center namenoma vpisoval neresnične, netočne, zastarele ali žaljive podatke in je zaradi tega Športna zveza Ljubljane ali katerakoli tretja oseba utrpela škodo, nosi vso pravno in finančno odgovornost.


Športna zveza Ljubljane, kot lastnik Sistema Športni center, bo po svojih najboljših močeh zagotavljalo nemoteno delovanje sistema, vendar ni odgovorno za občasno nedelovanje sistema in s tem povezane škode, ki bi nastala uporabnikom.


Športna zveza Ljubljane ne odgovarja za resničnost, točnost, popolnost in ažurnost podatkov zbranih v sistemu Športni center ali za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku nastala kot posledica teh informacij. Vsi uporabniki vsebino, do katere dostopajo, uporabljajo na lastno odgovornost.


Športna zveza Ljubljane podatke, ki jih uporabniki vnesejo v sistem Športni center, objavlja na lastnih spletnih portalih, partnerskih medijih in drugih mestih in jih lahko posreduje tretji osebi, vendar v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov ZVOP-1A (Ur. l. RS št. 67/2007) in njegovimi dopolnitvami.


V kolikor uporabnik ne želi, da se izbrani podatki prikazujejo na javnih straneh, partnerskih medijih in posredujejo tretjim osebam, jih sam odznači v posamezni aplikaciji.


Športna zveza Ljubljane si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja splošnih pogojev uporabe, a mora o tem obvestiti vse uporabnike. Besedilo splošnih pogojev uporabe je objavljeno tudi na spletni strani sistema Športni center.


Če uporabnik ne soglaša s spremembami splošnih pogojev, lahko izstopi iz sistema Športni center z odstopno izjavo.


Če Športna zveza Ljubljane ne prejme odstopne izjave v roku 15 dni od dneva objave spremenjenih splošnih pogojev, se šteje, da je uporabnik pristal na spremembe splošnih pogojev.


Ljubljana, 1.9.2010